Prezentul document stabilește Termenii și Condițiile de Utilizare a website-ului https://www.semimaratonulcraiovei.ro/ și a subdomeniilor sale.

Accesarea site-ului https://www.semimaratonulcraiovei.ro/ și a subdomeniilor sale implică acceptarea explicită a acestui document, ce reprezintă și contractul dintre părți.

Website-ul https://www.semimaratonulcraiovei.ro/ și subdomeniile sale sunt operate de:

ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă

adresa de email: semimaraton@arti.ro

ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Conditiile, precum și conținutul website-ului, fără o notificare prealabilă. Vă recomandăm să reveniți periodic la această pagină, pentru a fi la curent cu modificările ulterioare.

Protecţia datelor personale și politica de confidențialitate

Prelucrăm datele personale pentru a organiza și promova în bune condiții evenimentul “Semimaratonul Craiovei”.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt date de identificare: nume, prenume, vârstă, adresă de domiciliu sau reședință, adresă de email, număr de telefon.

Datele enumerate mai sus pot fi preluate în totalitate sau parțial, în funcție de formularul/ aplicația informatică/ site-ul prin care sunt solicitate. În situația în care datele au fost preluate parțial, ele pot fi completate ulterior, în funcție de necesități, prin informații preluate direct de la persoana vizată.

Datele enumerate mai sus sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art.6 lit.a) și f) și art.9 al(2) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal adoptat de Parlamentul U.E. sub nr. 679 la data de 26.04.2016, denumit în continuare GDPR.

Garantăm transparența privind datele prelucrate, operatorii implicați, tipurile de prelucrări efectuate, precum și a modalităților de exercitare a drepturilor, prin informarea corectă a tuturor persoanelor vizate prin aceste tipuri de prelucrări.

Cel mai adesea, datele și modurile de prelucrare a acestora, sunt limitate strict la cele necesare desfășurării evenimentului “Semimaratonul Craiovei”. organizat de ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă Pot exista însă situații în care, la anumite activități sponsorizate de terțe părți, participarea să fie condiționată de acceptarea anumitor prelucrări suplimentare, ca urmare a obligațiilor legale pe care ni se asumăm prin contractele de sponsorizare. În aceste situații, asigurăm transparența totală și informarea prealabilă a persoanelor vizate, astfel încât, participarea la astfel de activități să se facă în cunoștință de cauză.

Datele furnizate de persoanele vizate sunt prelucrate de regulă doar de ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă . În anumite situații, în conformitate cu prevederile Regulamentului European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal adoptat de Parlamentul UE cu nr. 679, la data de 27.04.2016, cu intrare în vigoare la data de 25.05.2018, precum și cu normele de drept intern, împuternicim să prelucreze datele personale preluate de la persoanele fizice vizate și sponsori sau colaboratori care sprijină activitățile de organizare, marketing și promovare a evenimentului.

Vă aducem la cunoștință că aveți și implicit, vă puteți exercita oricând, următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă , datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), datele solicitate sau obținute/deținute indirect, scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal au dreptul de a obține din partea ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct. 9 a.
  • Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă , fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care le privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații sau documente suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă  ștergerea/distrugerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR și dacă nu există obligații legale ale ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă care prevalează acestui drept.
  • Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.
  • Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă , au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.
  • Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă , persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a le solicita de la ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă pentru a le transmite altui operator, fără obstacole din partea ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă .
  • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Acest drept va avea ca efect ștergerea/distrugerea oricăror date pe care le deținem, dacă nu există norme legale care determină pentru ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă obligații ce prevalează asupra acestui drept. În această situație, prelucrarea datelor aflate în această situație va fi suspendată, urmând ca datele să fie șterse/distruse imediat după expirarea termenelor de prescripție a obligațiilor legale care au împiedicat ștergerea/distrugerea datelor.
  • Dreptul de a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă consideră că i-au fost încălcate drepturile sale.

Fără a va afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil în scopul soluționării oricărei situații pe cale amiabilă.

Contact Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Tel. +40.318.059.211; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro ; www.dataprotection.ro

Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori.

ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri.

Utilizare cookie-uri

Pentru mai multe informații cu privire la fișierele cookies pe care le utilizăm, vă rugăm să citiți https://www.semimaratonulcraiovei.ro/politica-de-cookies/

Dreptul de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului (ce include, dar nu se limitează la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe website) este proprietatea exclusivă a ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Drepturile de autor pentru siglele și sloganele partenerilor noștri le aparțin acestora și sunt reproduse cu acceptul lor.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă.

Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

ARTI – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţa Condiţiile de Utilizare actualizate.

Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.